Logo Protestantse Kerk NederlandActueel
| home | kogerkerkgemeente | agenda | kerkdiensten | predikant | Zincafé |

Kerkschip kogerkerk, onderzijde Interieur KogerkerkKogerkerk - glas in lood raam
Kogerkerk, onderzijde kerkschip Kogerkerk, liturgisch centrum Kogerkerk, glas in loodraam oostgevel

Actuele berichten van en rondom de Kogerkerkgemeente:

Hieronder kunt u lezen over:

-
De Paaskaars
-
Beroepingswerk
-
Bericht van de beroepingscommissie
-
Impressie van het Zincafé Kogerkerk: Het klopt wel, maar het deugt niet
-
Tafeltijd
-
Hou je van zingen? Micha, een zangstuk


De Paaskaars

Het gebruik van de paaskaars is al eeuwenoud. Al in de tijd van Augustinus werd de paaskaars in de paasnacht, als een verwijzing naar de Opgestane Heer, brandend de kerk binnengebracht onder het driemaal zingen van "Licht van Christus”.
Veel protestante kerken hebben het binnenbrengen van de paaskaars nu ook ingesteld.
Men kan de paaskaars gebruiken volgens rooms- of oudkatholieke traditie : dan is de kaars symbool van de Opgestane Heer en brandt deze van Pasen tot Pinksteren of Hemelvaart.
Een andere manier, zoals die in protestantse kerken gebruikelijk is, is dat de paaskaars het hele jaar door gebruikt wordt als teken van de aanwezigheid van de Levende Heer.
 
Dit jaar komt de paaskaars van de abdij van Egmond.
De applicatie is een Hugenotenkruis.
Het Hugenotenkruis is vermoedelijk ontworpen door een edelsmid in 1688.

Het hart wordt gevormd door het Maltezerkruis, dat veel ouder is. Dit kruisteken hoorde bij de ridders van Malta, een middeleeuwse, geestelijke ridderorde en werd gezien als een symbool van de wedergeboorte.
De acht punten stellen de zaligsprekingen voor uit het evangelie van Mattheus. Tussen de armen van het kruis: vier harten die christenen herinneren aan het gebod elkaar lief te hebben.
Onder het kruis symboliseert een duif de Heilige Geest, die mensen kracht en nieuwheid van leven geeft.

Erna Hogeveen
Bronnen: www.protestantsekerk.nl www.vensteropkatholiekgeloven. nl

Beroepingswerk

Voortgang

Een afvaardiging van de kerkenraad heeft in een gesprek met vertegenwoordigers van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken - Noord Holland een toelichting gegeven op de financiële situatie van Kogerkerkgemeente. Dit college beoordeelt of de Kogerkerkgemeente voldoende financiële draagkracht heeft om een beroep op een predikant voor 50% van de werktijd uit te brengen (de zgn. solvabiliteitsverklaring). Recent is het mooie bericht ontvangen dat die verklaring zal worden gegeven.

Nu moet - omdat we een predikant in deeltijd willen beroepen - nog schriftelijke toestemming van het breed moderamen van de classis verkregen worden. Met het oog daarop heeft een afvaardiging van de kerkenraad met twee leden van het breed moderamen van de classis, waaronder de classispredikant, ds. P.Verhoeff overlegd. Nadat de toestemming van de classis is ontvangen, kan de beroepingscommisie daadwerkelijk aan de slag.

Drie manieren voor het werven van een nieuwe predikant

1.    Aanbevelingen vanuit de gemeente
Als gemeentelid kunt u - nadat u tijdens de gemeentebijeenkomst al daartoe in de gelegenheid was gesteld - personen aanbevelen die naar uw mening als predikant van de Kogerkerkgemeente in aanmerking komen. U kunt uw aanbeveling schriftelijk en ondertekend en liefst gemotiveerd opsturen aan de scriba, Cees Homburg, Raadhuisstraat 36, 1541 JD Koog aan de Zaan of in de kerk in een gesloten envelop in de restauratie bus in de kerk doen. Aanbevelingen moeten uiterlijk 28 april binnen zijn.

2.    Advieslijst
De kerkenraad vraagt een advieslijst aan bij het mobiliteitsbureau van de PKN, met namen van eventuele kandidaten, die naar mening van dat bureau geschikt zouden kunnen zijn als predikant van de Kogerkerkgemeente.

3.    Er wordt een advertentie geplaatst in Woord en Weg; op de site van de PKN en op onze eigen website.

Verkiezing van een predikant en stemrecht

De beroepingscommisie doet na afronding van haar werkzaamheden een voordracht voor een nieuwe predikant aan de kerkenraad. Gedurende de werving en selectie wordt steeds getoetst of de kandidaat past binnen het profiel van de Kogerkerkgemeente.
Daarna vindt op voorstel van de kerkenraad de verkiezing van een nieuwe predikant plaats in een vergadering van de stemgerechtigde leden van de gemeente. In die vergadering wordt de beoogde nieuwe predikant aan de aanwezigen voorgesteld.
We moeten dus weten wie daarbij stemgerechtigd zijn. De kerkorde geeft de kerkenraad de vrijheid te bepalen, wie dat - naast de belijdende leden - zijn.

De kerkenraad is voornemens te besluiten dat ieder die is geregistreerd bij de Kogerkerkgemeente en ouder is dan 18 jaar stemgerechtigd is (dus ook doopleden en alle verbondenen (‘vrienden’ in de terminologie van de huidige kerkorde).
Wie over dit voornemen met de kerkenraad van gedachten wil wisselen, kan dat kenbaar maken aan de scriba, Cees Homburg, e-mail Kogerkerkgemeente@gmail.com of tel. 075 - 6179579. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met één of meer kerkenraadsleden.
In de kerkenraadsvergadering van 27 mei zal de kerkenraad een definitief besluit nemen over wie stemgerechtigd zijn, rekening houdend met eventuele opmerkingen uit de gemeente.

Anneke Röhling, Voorzitter kerkenraad


Bericht van de beroepingscommissie

Op woensdag 20 maart 2019 is de beroepingscommissie voor het eerst bijeengeweest. De commissie bestaat uit de volgende leden:
Alida Joachim; Anneke Röhling; Bep de Jong; Bram Busquet; Lucie Boekhold; Tineke Smienk; Wim Tip; Liesbeth Rijken, voorzitter en Dittie Veersma, secretaris.
Bij dit overleg was ook ds. Christiaan Ravensbergen aanwezig als consulent en adviseur voor het beroepingswerk.
Na een kennismakingsrondje hebben we de richtlijnen voor de beroepingscommissie, de profielschets predikant en de advertentietekst doorgenomen. Dit zijn belangrijke stukken als het gaat om het werven en selecteren van een nieuwe predikant voor de Kogerkerk. Belangrijk onderwerp was ook dat de beroepingscommissie zorgvuldig om gaat met alle informatie die wordt verkregen en dat geheimhouding verplicht is.
Zodra de benodigde toestemmingen binnen zijn kan de beroepingscommissie aan de slag met de werving en selectie van de sollicitanten.
Mocht u vragen hebben over het beroepingswerk dan kunt u terecht bij de voorzitter, Liesbeth Rijken.
Liesbeth en Dittie


Impressie van het Zincafé Kogerkerk: Het klopt wel, maar het deugt niet

Op 8 maart 2019 verzamelden zich een kleine 70 mensen zich in het Zincafé in de Kogerkerk om te luisteren naar Stevo Akkerman. Hij was uitgenodigd naar aanleiding van zijn boek met de uitdagende titel "Het klopt wel, maar het deugt niet”, over maatschappelijke moraal. Tijdens de lezing werd intensief geluisterd, en her en der werden aantekeningen gemaakt van dit veelomvattende en belangrijke verhaal.
Simpel gezegd herkent Akkerman dat veel van wat er gebeurt in de samenleving wel voldoet aan wat de wet voorschrijft, maar niet goed ‘voelt’.
Hij noemt voorbeelden uit de bankenwereld (financiële crisis), grote maatschappelijke organisaties (topsalarissen) en zorginstellingen. Ook de overheid wordt genoemd: belastingrulings mogen dan wettelijk binnen de norm vallen, maar voelen voor burgers onrechtvaardig aan.

"Is wat we doen wel goed?” lijkt een vraag die keurige mensen achter zich laten als zij hun kantoor of bedrijf binnengaan. Akkerman noemt dit een technocratische denkwijze. Ook politiek lijkt regeren hoofdzakelijk te worden gezien als management. De spreker ziet hier in de laatste jaren wel enige verandering. Mogelijk mede als antwoord op populistische partijen, die juist wel een bezield (en sterk vereenvoudigd) verhaal brengen.
Het begin van dit neo-liberalisme en de utopie van de vrije markt plaatst Akkerman zo rond de val van de Berlijnse muur. De ‘city’ meent de zin van het leven, het bevredigen van behoeften, cijfermatig te kunnen definiëren. De ontkenning morele keuzes te maken komt voort uit een individualistisch taboe op het bespreken van levensbeschouwelijke vragen.

In de huidige maatschappij lijken morele kwesties vooral te worden weggestopt achter nog meer afspraken, regels en protocollen.
Hoe keren we het tij? Ook hier klinkt een vrij somber verhaal. We mogen van grote bedrijven vragen om maatschappelijke belangen te honoreren. Mensen aan de top zien die belangen wel, maar de angst weggeconcurreerd te worden door China of India maakt dat toch eerder de economische dan de morele keuzes worden gemaakt, ten koste dus, van het zeker wel aanwezige interne morele kompas. Akkerman geeft niet alleen de topmannen de schuld, zij worden ook maar afgerekend door de aandeelhouders en de politiek, en daarmee ook door de kiezers.
Jeugd, ondernemers en politici zouden moeten leren kiezen voor ‘het goede’. En daarmee bedoelt Akkerman de gedachte dat vrijheid niet los te zien is van de ruimte van de mens naast ons, of ook na ons. Politiek zou los moeten raken van een technocratische zienswijze.
En tenslotte moeten we leren de tragische boodschap te erkennen dat niet alles mogelijk is. Populisten zouden moeten ophouden de spanning tussen wens en realiteit weg te fantaseren.

Na de pauze ging Akkerman in op veel vragen uit de geďnteresseerde zaal. Enkele hoogtepunten daaruit.

Vakbonden, kerken en ook de politiek hebben het heft uit handen gegeven vanaf de jaren 60, met de ontzuiling, de opkomst van het individualisme, het einde van het ‘elkaar de maat nemen’, kortom het einde van gemeenschap. Akkerman ziet tegenwoordig wel enig herstel in betrokken initiatieven, die zich minder geďnstitutionaliseerd ontwikkelen, vooral ad hoc van item naar item.


Een deelnemer ziet hoopvolle ontwikkelingen binnen de PKN. Akkerman ziet een afgenomen rol van kerken; de stem van de kerk wordt niet meer zo sterk gehoord.


Wachten we voor een ommekeer op een ramp of een revolutie? Akkerman wijst op de rol van vervreemding: velen zien in hun werk niet meer wat het eindproduct is, raken daarmee vervreemd van hun rol in de maatschappij. Wat nodig is voor een ommekeer, is een voldoende grote massa die veranderingen eist of inzet.


Sprekend over de dreiging van India en China: gaan we door hen overheerst worden? Het weet hebben van concurrerende posities is al een begin van verandering. Akkerman ziet voldoende pluriforme machten in de wereld (ook niet- politieke, ook vrouwelijke) om niet bang te zijn voor eenzijdige overheersing. Akkerman eindigt de avond met een kort betoog dat, in weerwil van zijn onkerkelijke opstelling, toch doet denken aan de slotzinnen van een preek: We kennen de toekomst niet, dat kunnen we ook niet. De toekomst ligt open. In onszelf hebben we iets nodig dat ons gaande houdt. Doe iets dat je leven zinvol maakt.


IJke AaldersTafeltijd

Binnenkort vindt de eerste bijeenkomst van TafelTijd plaats. Bij TafelTijd gaan we met elkaar in gesprek over onderwerpen die spelen bij de Christelijke LHBTI-ers en we zullen dit met elkaar doen tijdens het avondeten, iedereen neemt wat lekkers mee om dit vervolgens met elkaar te bereiden waarna we gaan eten en met elkaar in gesprek gaan.
Geloof je en ben je LHBT+? Of gewoon geďnteresseerd? Ga met elkaar aan tafel onder genot van een fijne maaltijd in gesprek over zingeving en geloof. TafelTijd is een initiatief van ‘Wijdekerk’ om door het land heen met LHBT+ ers en betrokkenen samen kerk te zijn. Centraal staat: niet elkaar overtuigen, maar inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de liefde van Jezus Christus.

Iedereen is van harte welkom bij TafelTijd Zaandam in de Noorderkerk. Meld je wel even aan.

Leuk als je iets meeneemt voor de maaltijd, bijvoorbeeld een lekkere salade, quiche, een stamppot, iets voor het nagerecht of iets lekkers als toetje.
Het onderwerp dat wij tijdens onze eerste TafelTijd gaan behandelen is Geliefd Kind. Iedereen wordt geliefd door God, dus ook jij! Iedereen is uniek en je mag er zijn met al je eigenschappen en kwaliteiten.
Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam Zondag 14 april, 17.30 - 20.30u Informatie en aanmelden: roselien1@hotmail.com


Hou je van zingen? Micha, een zangstuk

Bart Vijfvinkel en Jos Martens hebben een zangstuk over de profeet Micha geschreven. Dit zal op zondag 27 oktober a.s. in Assendelft en daarna op verschillende andere plaatsen in de Zaanstreek uitgevoerd gaan worden. Voor het projectkoor zijn nog zangers nodig.
Wie graag zingt en het leuk vindt om in vier maanden een heel nieuw muziekstuk in te studeren, is op 10 mei 2019 om 19.30 uur welkom in de Hervormde Kerk van Assendelft (Dorpstraat 364) voor de eerste repetitie. De repetities vinden plaats in mei, juni, augustus en september. Informatie en aanmelden: Bart Vijfvinkel, tel 06-19685110, bart.viifvinkel@.live.nl of Jos Martens, tel 06-16666900, ios-martens@live.nl