Logo Protestantse Kerk NederlandActueel
| home | kogerkerkgemeente | agenda | kerkdiensten | predikant | Zincafé |

Kerkschip kogerkerk, onderzijde Interieur KogerkerkKogerkerk - glas in lood raam
Kogerkerk, onderzijde kerkschip Kogerkerk, liturgisch centrum Kogerkerk, glas in loodraam oostgevel

Actuele berichten van en rondom de Kogerkerkgemeente:

Hieronder kunt u lezen over:


- Gemeentelunch 27 januari
- Opbrengst wintermarkt
- Uit de kerkenraad
- Kerkbezoek Kogerkerk
- Oecumenische viering bij het Apostolisch Genootschap
  10 februari 2019
- Woensdagmorgen-bijeenkomst 13 februari 2019
- Kopercollectief in Kogerkerk, 2 februari
- Zincafé Kogerkerk 8 maart 2019
- Een lege stoel voor een kind
- Reactie van de kerkenraad en de klankbordgroep op de Nashville-verklaring

Uitnodiging voor de Gemeentelunch op 27 januari 2019

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeentebijeenkomst met lunch, die plaats vindt na de kerkdienst van 27 januari 2019.
Tijdens deze bijeenkomst zal onder meer het beleidsplan 2019 - 2022, dat de kerkenraad onlangs heeft vastgesteld, besproken worden Het beleidsplan zet in 13 hoofdstukken uiteen waar de Kogerkerkgemeente voor staat en wat haar specifieke kenmerken zijn. Dit beleidsplan is van belang voor de komende vier jaar, maar ook met het oog op het vervullen van de predikantsvacature . Belangstellenden voor deze vacature kunnen uit het beleidsplan een eerste indruk krijgen van de Kogerkerkgemeente en op die manier zien of er een goede match zou kunnen zijn tussen haar/hem en de Kogerkerkgemeente. Wanneer vanuit de gemeente suggesties worden gedaan tot aanvulling of wijziging van het beleidsplan, zal de kerkenraad daar serieus rekening mee houden.

Als u een e-mail stuurt aan ronddekogerkerk@gmail.com, krijgt u het beleidsplan per e/mail toegestuurd. Vanaf 6 januari ligt een aantal exemplaren achter in de kerk.
Verder zal er op deze gemeentebijeenkomst gelegenheid zijn om te bespreken wat het gewenste profiel is van de nieuwe predikant en op welke werkzaamheden het accent bij zijn/haar taakvervulling zal moeten liggen. Bij een werktijd van 50% moeten immers keuzes gemaakt worden tussen de taken die wel en niet binnen de beschikbare tijd gedaan kunnen worden.

De opdracht aan de beroepingscommissie vloeit voort uit hetgeen op deze gemeentebijeenkomst is besproken. Er zal een bus aanwezig zijn waarin u namen voor de samenstelling van de beroepingscommissie kunt deponeren. Indien niet alle genoemde personen lid van de beroepingscommissie kunnen worden dan maakt de kerkenraad in overleg met de klankbordgroep een keus. De commissie mag om efficiënt te kunnen werken niet te groot zijn. Wie dat wil, kan in die bus ook een briefje doen met de naam/namen van een predikant die zij/hij geschikt acht voor de vervulling van de vacature. Dat briefje moet zijn ondertekend en daarin moet ook aangegeven worden waarom u betrokkene geschikt acht. In verband met de privacy moet dat briefje in een gesloten envelop zitten met het opschrift ‘aan de beroepingscommissie’.

Het is de bedoeling dat de gemeentebijeenkomst rond 11.20 uur begint en uiterlijk 13.00 uur is afgelopen.
Tussendoor zal er een pauze zijn, waarin een eenvoudige lunch beschikbaar is.

Namens de kerkenraad,
Anneke Röhling, voorzitter


Opbrengst Wintermarkt 8 december 2018: € 1.200.

Dit bedrag is als volgt samengesteld:
handwerken € 279; rommel/ 2e hands spullen € 244; kerstspullen € 60; speelgoed € 63; schilderijen € 58; boeken € 250; houtwerk € 89; grabbelton € 6; koffietafel € 135; naam raden poppen; € 7; vogelvoer ed. € 51; bloemstukjes € 30.


Uit de kerkenraad

Vanaf eind augustus hebben de kerkenraad en de klankbordgroep zich vooral bezig gehouden met allerlei zaken die nodig zijn om het gemeenteleven zo goed mogelijk doorgang te laten vinden in de vacaturetijd. Dankzij de inspanningen van Lucie Boekhold is het gelukt om de gaten in te vullen, die door het vertrek van ds. Margo Trapman waren ontstaan in de preekroosters 2018 en 2019.
Zoals eerder bericht, zijn met ds. Maas Beitler afspraken gemaakt, waardoor is voorzien in de pastorale zorg voor de gemeente tijdens de vacaturetijd.
Vast agendapunt voor de kerkenraadsvergadering is een terugblik op de activiteiten in de periode vanaf de laatste vergadering. Zo kunnen we voor de toekomst leren van wat wel en niet goed ging.

Begrotingen 2019
De begrotingen voor het komende jaar van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn besproken.
De begroting van de diaconie eindigt met een tekort van € 11.320,- bij een totaal aan uitgaven van € 19.600,- en een totaal aan baten van € 8.280,-. Dit te kort past in het beleid van de diaconie om jaarlijks niet alleen de collecteopbrengsten, maar ook een deel van het vermogen te bestemmen voor maatschappelijke projecten dichtbij en ver weg.
De begroting van de kerkrentmeesters voorziet in een - tijdelijk - positief resultaat van € 20.780,-. Dit positieve resultaat ontstaat doordat de predikantsplaats in (een groot deel van) 2019 nog vacant zal zijn. Dat levert een flinke besparing van de uitgaven voor de predikantsplaats op. De voorlopig vastgestelde begrotingen staan op bladzijde 8 en 9 van dit nummer van Rond de Kogerkerk afgedrukt.
Desgewenst kunnen gemeenteleden tot uiterlijk 22 december a.s. per e-mail aan kogerkerkgemeente@gmail.com, of per brief aan de scriba van de kerkenraad, hun mening over de begrotingen kenbaar maken. Na die datum stelt de kerkenraad de begrotingen definitief vast, rekening houdend met de eventueel gemaakte opmerkingen.

Beleidsplan en voorbereiding vervulling predikantsvacature
De kerkenraad heeft in samenspraak met de klankbordgroep het beleidsplan 2018 - 2022 voor de Kogerkerkgemeente vastgesteld. Daarin wordt beschreven, waar de gemeente voor staat, wat zij de komende vier jaar van plan is en hoe zij dat wil bereiken. Alle aspecten van het gemeenteleven komen daarbij summier aan de orde. Dit beleidsplan zal worden besproken tijdens de gemeentelunch op 27 januari 2019, waarvoor u elders in dit kerkblad een uitnodiging vindt. Ook andere zaken die van belang zijn bij de voorbereiding van de vervulling van de predikantsvacature worden tijdens de gemeentelunch besproken. In de uitnodiging daarvoor staat hierover meer informatie.

Anneke Röhling, voorzitter kerkenraad


Kerkbezoek Kogerkerk

Sinds 24 mei 2009 telt de koster elke zondag het aantal mensen dat in de kerk zit. Zo kan met cijfers bekeken worden of het kerkbezoek toeneemt of afneemt. Geteld zijn de ‘gewone’ kerkdiensten. Trouw-, uitvaart en gezamenlijke diensten zij niet meegeteld.
Dat levert de volgende interessante statistiek op:


jaar    gemiddeld  stijging of
          aantal        daling t.o.v.
voorgaand jaar  


2009    40,4       
2010    42,7    +    5,66%
2011    41,8    -    1,95%
2012    42,3    +    1,12%
2013    44,7    +    5,70%
2014    51,8    +    15,90%
2015    49,5    -    4,58%
2016    46,5    -    5,97%
2017    49,0    +    5,43%
2018    51,4    +    4,85%


Gemiddeld over 10 jaar: 46 bezoekers.

Stijging 2018 t.o.v. 2009: 27,28%

Gerard Beerman


Oecumenische viering bij het Apostolisch Genootschap
10 februari 2019

Ook dit jaar werken alle kerken van Koog aan de Zaan en Zaandijk samen in een oecumenische viering. Het thema is "Recht voor ogen”. Dit is het thema van de week van het Gebed voor de eenheid. Overwegingen bij dit thema: Jezus ziet op zijn weg veel gebeuren. Zien is meer dan kijken. Is wat je ziet ook wat het is? En: hoe doen we recht aan onze medemens.

De meewerkende kerken zijn: Apostolisch Genootschap, Gereformeerde kerk De Ontmoeting, Katholieke kerk de Martelaren van Gorcum, Doopsgezinde Gemeente Koog-Zaandijk, Hervormde Gemeente Koog-Zaandijk.
Er is speciale aandacht voor de kinderen, een deel van de dienst gaan zij naar de kinderkerk.
De koren van diverse kerken vormen samen met mensen die mee willen zingen een gelegenheidskoor. Het orgel wordt bespeeld door Bas Westerhof.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee.
U bent van Harte Welkom!
Aanvang 10.00u

Het adres van het gebouw van het Apostolisch Genootschap is:
Tuinstraat 4, Zaandijk


Woensdagmorgen-bijeenkomst 13 februari 2019

Liesbeth van de Meer zal ons verrassen met verhalen en beelden over haar reis dwars door Duitsland.
De liturgische opening zal verzorgd worden door Bert Valk.
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 13 maart 2019. Hierin neemt Roelof Boekhold ons mee op zijn reis door Zuid Afrika. Dit belooft heel boeiend te worden.

Aanvang 9.45 uur, vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar.
U bent allen van harte welkom in ”De Stolp” !

Elly Naumann


Kopercollectief in Kogerkerk, 2 februari

Op zaterdag 2 februari vindt een concert plaats door het Kopercollectief onder leiding van trompettist Gerard Kleijn en hoorniste Ingrid Deen.
Het koperensemble bestaat uit docenten en leerlingen van de Zaanse muziekschool Fluxus. Het ensemble is in wisselende bezettingen te horen met muziek uit de afgelopen 500 jaar: klassieke muziek met als uitsmijter een aantal jazzcomposities. Naast de muziek voor het gehele ensemble is ook werk te horen voor solisten en duo's met begeleiding op het orgel.

Het concert begint om 16:00 uur.

Kerk open vanaf 15:15 uur. Toegang vrij.


Zincafé Kogerkerk 8 maart 2019

Het klopt wel, maar het deugt niet; over bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Spreker: Stevo Akkerman

 

Zoals bekend is het Zincafé Kogerkerk een Zaans forum voor opinie en gesprek over vraagstukken op het terrein van zingeving, maatschappij en cultuur. Met dit café wil de Kogerkerkgemeente gelegenheid scheppen om in informele sfeer hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

In het volgende Zincafé komt Stevo Akkerman aan het woord. Hij is columnist van het dagblad Trouw en schreef onder meer het boek. Het klopt wel, maar het deugt niet', met als ondertitel: ‘De maatschappelijke moraal in het nauw’.

Onze samenleving zit vol prikkels die ertoe leiden dat de persoonlijke moraal van medewerkers ondergeschikt dreigt te worden gemaakt aan de doelen van het bedrijf of de organisatie. Zijn politici en leiders van bedrijven wel geïnteresseerd in een rechtvaardige samenleving of schrikken ze terug voor alles wat zweemt naar idealen, uit angst voor moralisme? Stevo Akkerman sprak voor dit boek met kopstukken en dissidenten uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de gezondheidszorg.

Vanzelfsprekend gaat Akkerman na zijn inleiding in gesprek met de aanwezigen.

Gastheer is Jaap van Kampen. Het café vindt plaats in de Kogerkerk en begint om 20.00uur; om 19.30 uur is de kerk open.
De toegang is vrij en na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Namens de voorbereidingsgroep, Anneke Röhling

Een lege stoel voor een kind

Op kerstochtend waren in de kerk vooraan vijf stoelen leeg. Daarop zaten geen mensen, maar lag kinderspeelgoed. Daarmee wilden we een zichtbaar teken geven dat op die stoel één van de kinderen had moeten zitten die, hoewel ze vijf jaar in Nederland zijn geworteld, niet in aanmerking zijn gekomen voor het kinderpardon.
De stoelen stonden ook symbool voor de vijf leden van het gezin Tamrazyan, dat (met kerst bijna negen weken) kerkasiel heeft in de Bethelkapel in Den Haag.

We voldeden zo aan een oproep van Raad van Kerken aandacht te vragen voor een humanere toepassing van de Kinderpardon-regeling, zoals het
Parlement dat ook oorspronkelijk heeft bedoeld.
Kort voor kerstmis heeft staatssecretaris Harbers laten weten dat hij geen gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid voor het gezin Tamrazyan. De Protestantse Kerk in Den Haag kan dit besluit niet rijmen met nieuwe feiten die de staatssecretaris onder ogen zijn gebracht en gaat door met het kerkasiel. Zo blijft er ruimte voor dialoog met de overheid.

Inmiddels heeft de Protestantse Kerk Den Haag constructieve contacten met kamerleden hierover.
Meer informatie over het kerkasiel is te vinden op:
www.protestantsekerkdenhaag.nl

Anneke Röhling, voorzitter kerkenraad


Reactie van de kerkenraad en de klankbordgroep op de Nashville-verklaring

 
In de afgelopen weken kwam de Nederlandse vertaling van de Nashville- verklaring in het nieuws. In de verklaring, die is ondertekend door enkele honderden orthodox-protestantse predikanten en prominenten, spreken de ondertekenaars zich uit over het geloof, het huwelijk en seksualiteit. Andere samenlevingsvormen dan het huwelijk tussen man en vrouw worden in de verklaring in strijd met de Bijbel en het christelijk geloof genoemd. Het zelfde geldt voor een andere beleving van seksualiteit dan heteroseksualiteit.

De scriba van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), ds. René de Reuver, betreurt de verklaring.
René de Reuver schrijft: "De Nashville- verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden. In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen. Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeente."

De kerkenraad en de klankbordgroep van de Kogerkerkgemeente sluiten zich bij René de Reuver aan. Zij zijn met hem van mening dat iedereen welkom is in de kerk, ongeacht op welke wijze zij/hij haar/zijn seksualiteit beleeft. De kerkenraad heeft eerder uitgesproken dat in de Kogerkerk het huwelijk en andere levensverbintenissen tussen mensen van hetzelfde dan wel verschillend geslacht als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht gezegend kunnen worden.

Namens de kerkenraad en klankbordgroep,

Anneke Röhling, voorzitter kerkenraad