Wie zijn wij - ANBI gegevens

| home | Vrienden van de Kogerkerk |


Naam van de Instelling, RSIN Nummer, doelstelling

De Stichting "Vrienden van de Kogerkerk''  (RSIN nummer 815605973) heeft tot doel de instandhouding, restauratie en verbetering van de monumentale waarde, alsmede het bevorderen van het meervoudig gebruik van de Kogerkerk en het gebouw 'De Stolp' te Koog aan de Zaan. Beide gebouwen zijn geplaatst op de Rijks Monumentenlijst en vormen een beeldbepalend element in het centrum van Koog aan de Zaan.

De Stichting behoort overeenkomstig haar doelstelling  tot de 'Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering', SBI-code 94994. Ze is vanaf 1 januari 2014 aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de Stichting mogen voor 125% fiscaal worden afgetrokken.

Beleid

De Stichting heeft na de restauratie van de Kogerkerk (2002) actief bijgedragen tot:

- de restauratie van het monumentale Flentrop orgel in 2008;

- de uitbreiding van de kerk met een volledig ingerichte keuken en toiletgroep in 2011;

- de verbetering van de interieurverlichting met LED lampen en het plaatsen van achterzetbeglazing voor de gotische ramen aan de noordkant van de kerk in 2013.

De Stichting organiseert in de Kogerkerk jaarlijks een reeks vrij toegankelijke concerten op de zaterdagmiddag. Hiermee biedt de Stichting onder andere een podium voor talentvolle Zaanse musici.

Plannen zijn  in ontwikkeling voor een renovatie van het interieur van De Stolp

Samenstelling Bestuur en contactgegevens

Coby Houthuijse (voorzitter)
075 - 6142404

Wim Tip, (secretaris)
tel: 075-6289494
e mail: wim.tip@chello.nl

Liesbeth Rijken (culturele agenda van de kerk)
tel: 075-6422252

Beloningsbeleid 

Conform de Statuten ontvangt het Bestuur van de Stichting geen beloning.

Jaarverslag en Jaarstukken

De Stichting publiceert jaarlijks een Jaarverslag en een Balans en V&W rekening. In het Jaarverslag wordt een verantwoording gegeven van het beleid tot de verslagdatum en een overzicht van de verwachte activiteiten van de Stichting.

Jaarverslag 2019

Het verslagjaar 2019 heeft in het teken gestaan van de renovatie van de keuken van het bijgebouw van de Kogerkerk, ‘De Stolp’. De noodzaak van deze renovatie diende zich aan na de eerdere restauratie van het bijgebouw, waarbij onder andere voorzien werd in het herstel van de begane grond balklaag en de kelderruimte onder het monumentale, uit 1850 stammende ‘catechisatielokaal’. Tevens was in het kader van de restauratie het meubilair en de vloerbedekking vernieuwd.

In het verslagjaar hebben de Stichting Vrienden van de Kogerkerk en de Marktleiding van de Kogerkerk gezamenlijk gezorgd voor de financiering van een geheel nieuwe keukeninrichting met inbegrip van moderne apparatuur. Daarbij zijn duurzame technieken toegepast zoals ledverlichting en koken op inductie.
Bij het project dat is uitgevoerd onder toezicht van het College van Kerkrentmeesters van de Kogerkerk en met advies van de Interieurcommissie van de Kogerkerk is in het bijzonder gelet op een degelijke uitvoering, passend bij het historische interieur en op een eenvoudige bediening van de apparatuur, zowel voor medewerkers van de Kogerkerk als voor andere gebruikers. De nieuwe keukeninrichting, waarvoor ook via sponsoring financiŽle middelen zijn verworven, heeft De Stolp eens te meer geschikt gemaakt voor uiteenlopende doeleinden: vergaderingen, cursussen, lunches en diners.

Voortgegaan is met de succesvolle serie concerten op de zaterdagmiddag. Deze weten een steeds grotere groep belangstellenden te trekken. De opbrengst van de concerten wordt benut voor het doel van de Stichting, het in stand houden en het veelzijdig gebruiken van de Kogerkerk en De Stolp. De Stichting is er erkentelijk voor dat musici keer op keer bereid zijn tegen een beperkte kostenvergoeding aan de concerten mee te werken.
De programmering van de concerten in het seizoen 2020 – 2021 heeft intussen te maken gekregen met de anderhalve meter regelgeving. Hierdoor zullen in het nieuwe seizoen vooral solisten en kleine groepen musici het Kogerkerk – podium betreden.

Een goede bijdrage aan het doel van de Stichting en de Marktleiding leverden in het verslagjaar weer de openstelling van de Kogerkerk tijdens de Open Monumentendag in september en de Wintermarkt in december. Vooral de boekenmarkt mag zich tijdens deze evenementen in een grote belangstelling verheugen.

De financiŽle werving van de Stichting en de Marktleiding zal zich in het nieuwe verslagjaar en ook daarna vooral richten op de restauratie van de karakteristieke toren van de Kogerkerk. Deze monumentale toren (1922) is eigendom van de kerkelijke gemeente. Het laat zich aanzien dat de bekleding met loden platen binnen afzienbare tijd dient te worden hersteld.

Het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Kogerkerk
Coby Houthuijse, voorzitter
Wim Tip, secretaris
Liesbeth Rijken, lid

Stichting Vrienden van de Kogerkerk   
                                                   
                                                   
Balans en resultatenrekening   
                                                   
                                                   
Balans                              31-12-2018    31-12-2019                                       
                                                   
Activa                                                   
                                                   
Rabo betaalrekening          19.162,00         8.413,56                                        
Rabo spaarrekening            4.154,18                  4,60                                        
                                                   
totaal                                    23.316,18         8.418,16                                        
                                                   
Passiva                                                   
                                                   
Voorziening Marktleiding     4.526,08         1.916,08                                        
Vermogen Stichting VK     18.790,10         6.502,08                                        
                                                   
totaal                                     23.316,18         8.418,16                                        
                                                   
                                                   
Resultaat                                           2018           2 019                                       
                                                   
sponsors en donaties                 5.408,41       10.816,00                                        
activiteiten Stichting VKK          1.441,32         1.205,09                                        
activiteiten Marktleiding             1.210,00        -2.610,00                                        
interest spaarrekening                        0,89               0,42                                        
                                                   
totaal baten                                  8.060,62         9.411,51                                        
                                                   
dotaties aan CvK / fondsen       -2.562,78      -23.988,25                                        
kantoorkosten                                 -322,23           -321,28                                        
activiteiten                                                   
                                                   
totaal lasten                                  -2.885,01      -24.309,53                                        
                                                   
winst of verlies                               5.175,61      -14.898,02            

 
Begroting 2020

 
sponsors en donaties                              5.000
activiteiten Stichting VKK                        1.500
activiteiten Marktleiding                           1.200
interest spaarrekening                                    0   
   
totaal baten                                                7.700    
   
dotaties aan CvK / fondsen                      2.000    
Kantoorkosten                                              300
   
   
totaal lasten                                                2.300    
   
winst of verlies                                            5.400  

                        


Kogerkerk - exterieur
kogerkerk - toren